„Wydawca” – Czili Media z siedzibą w Mogilanach, Parkowe Wzgórze 126, 32-031 Mogilany, NIP: 8732976526

 będący Wydawcą Karty Podarunkowej do sklepu Lenanto.pl;

„Karta Podarunkowa” – Karta Podarunkowa Lenanto, czyli elektroniczny bon uprawniający posiadacza do nabywania towarów w Sklepie Internetowym Lenanto.pl;

„Sklep” – Sklep Internetowy Lenanto.pl, w którym można dokonać zakupów przy użyciu Karty Podarunkowej.

„Nabywca” – osoba nabywająca od Wydawcy za środki pieniężne Kartę Podarunkową; Nabywcą może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą a także konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

„Użytkownik” – Nabywca lub posiadacz Karty Podarunkowej, dokonujący nabycia towarów w Sklepie Internetowym za pomocą Karty Podarunkowej.

§ 1. Obowiązki Stron.

1. Wydawca zobowiązany jest do przekazania Nabywcy zakupionej przez niego Karty Podarunkowej oraz do realizacji zakupów przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym Lenanto.pl.

2. Zakup Karty Podarunkowej dokonywany jest w Sklepie Internetowym Lenanto.pl.

3. Nabywca zobowiązany jest do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.

4. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić poprzez jeden spośród sposobów płatności dostępnych w sklepie. 

§ 2. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej.

1. Karta Podarunkowa może być użyta w Sklepie Internetowym Lenanto.pl.

2. Zakupy w Sklepie Internetowym poprzez użycie Karty Podarunkowej następują poprzez wybór sposobu płatności –  wskazanie numeru Karty Podarunkowej (kodu) przy finalizowaniu zamówienia. 

3. Karta Podarunkowa ani środki pieniężne zapisane na Karcie Podarunkowej nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

4. Karta Podarunkowa nie może zostać zwrócona Wydawcy.

5. Karty Podarunkowej nie można nabyć przy użyciu innej Karty Podarunkowej.

7. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z chwilą zakupu Karty Podarunkowej przez Nabywcę.

9. Pierwsze użycie Kraty Podarunkowej w Sklepie Internetowym wyłącza możliwość korzystania z danej Karty przez inną osobę.

11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą Podarunkową przez nieuprawnioną osobę. 

12. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, co umożliwia posługiwanie się Kartą przez dowolną osobę aż do momentu pierwszego zakupu dokonanego przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym.

13. Karta Podarunkowa ważna jest przez okres 12 miesięcy od chwili jej zakupu.

14. Sklep oferuje możliwość nabycia Kart Podarunkowych o wartości: 200, 400, 600, 1000 lub  2000 zł.

15. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia korzystanie z Karty.

16. Karta Podarunkowa uprawnia do złożenia jednego zamówienia w Sklepie Internetowym Lenanto.pl.

17. W związku dokonywaniem zakupów przy pomocy Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce lub przelewu na rachunek bankowy Użytkownika, gdy wartość zakupionych towarów jest niższa niż wartość środków na Karcie Podarunkowej.

18. Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy ceny nabytego towaru gdy wartość nabywanego towaru jest wyższa niż wysokość środków dostępnych na Karcie Podarunkowej.

19. Użytkownik może złożyć zamówienie za pomocą Karty Podarunkowej jednorazowo do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

  1. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów. 

§ 3. Reklamacje.

1. Reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej mogą być składane pisemnie na adres Wydawcy – Parkowe Wzgórze 126, 32-031 Mogilany lub w formie elektronicznej na adres: [email protected]

2. Reklamacja poza oznaczeniem osoby składającej reklamację wraz z jej adresem korespondencyjnym powinna zawierać treść żądania reklamacyjnego oraz przyczyny jej złożenia.

3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty doręczenia reklamacji Wydawcy.

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.lenantp.pl. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi niniejszy Regulamin w formie pisemnej.

2. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego Lenanto.pl. W przypadku jakichkolwiek niezgodności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Sklepu Internetowego Lenanto.pl, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.